Human capital & corporate risk

1 januari 2020: financiering van arbeidsongeschiktheids-uitkeringen.

Op 1 januari 2020 staan veel werkgevers voor een belangrijk keuzemoment als het gaat om financiering van arbeidsongeschiktheids-uitkeringen.

Complex verzuim en WIA-instroom neemt toe

De arbeidsmarkt is sterk aan verandering onderhevig. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt neemt de werkdruk toe. Ook zien we vergrijzing op de arbeidsmarkt waardoor de AOW-leeftijd omhoog gaat. Hierdoor neemt het complex, langdurig verzuim, zoals burn-out toe. Maar liefst 16,1% van de werknemers kampt met burn-outklachten (bron: TNO  Arbobalans). Ook de WIA-instroom stijgt nog steeds.

De overheid neemt steeds nieuwe maatregelen om de financiering van de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Zo was 1 januari 2017 een belangrijke datum. Op deze datum werden de WGA Vast en de WGA Flex samengevoegd. Daarnaast werd een aantal maatregelen van kracht die ertoe moesten bijdragen dat het hybride stelsel beter zou functioneren. In dit hybride stelsel concurreren verzekeraars met het UWV waardoor er marktwerking ontstaat. Dit zou moeten bijdragen aan reductie van WIA- en Ziektewet instroom en verkorting van de uitkeringsduur.

De markt heeft zich anders ontwikkeld dan verwacht

Alle maatregelen bij elkaar zorgden ervoor dat er een totaal nieuw speelveld ontstond waardoor werkgevers gedwongen werden om een nieuwe keuze te maken over de wijze waarop de WGA- en Ziektewetlasten te financieren. De meeste werkgevers hebben toen voor 3 jaar een nieuwe keuze gemaakt:

  • Eigen risicodrager worden of blijven voor de WGA en/of de Ziektewet;
  • Publiek verzekerd blijven, of
  • Vanuit een eigen risicodragerschap terug naar het UWV.

Voor deze werkgevers geldt dan ook dat op 1 januari 2020 er opnieuw een belangrijk keuzemoment is. Per deze datum eindigen veel verzekerings- en/of uitvoeringsovereenkomsten die dan dus opnieuw ingekocht moeten worden. Of wellicht is een terugkeer naar het publieke bestel interessant.

Werkgevers die destijds zijn teruggekeerd naar het UWV krijgen opnieuw de keuzemogelijkheid om eigen risicodrager te worden. Ook werkgevers die destijds geen actie hebben ondernomen doen er goed aan om te onderzoeken op welke wijze de WGA het beste gefinancierd kan worden.

Tijd voor een second opinion

De keuzes die destijds zijn gemaakt en toen prima waren hoeven dus niet persé de juiste keuzes te zijn voor de toekomst. Daarvoor is er de afgelopen 3 jaar te veel veranderd. Verzekeraars hebben destijds het risico voor flex personeel moeten inschatten en hierop hun premies gebaseerd. Omdat door de krapte op de arbeidsmarkt het aantal werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst lager is dan verwacht, hebben verzekeraars dit risico te hoog ingeschat. Het gevolg is dat er een dalende tendens zichtbaar is als het gaat om private verzekeringspremies. Er zijn voldoende redenen om de gemaakte keuzes te heroverwegen en nieuwe keuzes te maken.

Op tijd starten is het devies!

1 januari 2020 lijkt nog erg ver weg. Toch is het zaak om voortijdig te beginnen met het onderzoek. Uit onze adviespraktijk blijkt namelijk dat met name de inventarisatiefase de nodige tijd in beslag neemt. Daarbij zal het, in verband met de verwachte drukte, wellicht lastig zijn om eind van het jaar offertes te ontvangen van alle verzekeraars. Voor een goed adviestraject is een tijdige start dus noodzakelijk.

Kröller Boom helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes. Concreet bieden wij aan een quickscan uit te voeren om te bepalen of het zinvol is om een uitgebreid vervolgtraject in te gaan. Deze quickscan is kosteloos en vrijblijvend. Indien u hier meer over wilt weten neemt u dan contact met ons op.


Dit artikel is geplaatst door Joost de Vente. Manager Corporate Wellness - RCCM®

Heeft u grip op de financiële stromen van verzuim en arbeidsongeschiktheid?

Wij zorgen dat HR direct bijdraagt aan verbetering van het bedrijfsresultaat met een geïntegreerde aanpak van zorg- en inkomensverzekeringen.

Lees verder