Human capital & corporate risk

1 januari 2020: financiering van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Een belangrijk keuzemoment voor werkgevers

Op 1 januari 2020 staan veel werkgevers voor een belangrijk keuzemoment als het gaat om financiering van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit terwijl er nog niet zo heel lang geleden al belangrijke knopen zijn doorgehakt over het al dan niet kiezen voor het eigen risicodragerschap voor de Ziektewet en/of de WGA. De razendsnelle ontwikkelingen maken echter dat de gemaakte keuzes nu alweer gedateerd kunnen zijn. Welke ontwikkelingen het betreft en wat de consequenties zijn leggen worden in deze post uitgelegd.

Complex verzuim en WIA instroom neemt toe

De arbeidsmarkt is sterk aan verandering onderhevig. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt neemt de werkdruk toe. Ook zien we vergrijzing op de arbeidsmarkt waardoor de AOW leeftijd omhoog gaat. Hierdoor neemt het complex, langdurig verzuim, zoals burn-out toe. Maar liefst 16,1% van de werknemers kampt met burn-outklachten (bron: tno arbobalans). Ook de WIA instroom zien we nog steeds stijgen.

Werkgevers zijn 12 jaar lang financieel verantwoordelijk voor zieke en arbeidsongeschikte medewerkers en krijgen dus de rekening gepresenteerd van de hierboven geschetste ontwikkelingen. De overheid neemt steeds weer nieuwe maatregelen om de financiering van de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Zo was 1 januari 2017 een belangrijke datum. Op deze datum werden de WGA Vast en de WGA Flex samengevoegd. Daarnaast werd een aantal maatregelen van kracht die er toe moesten bijdragen dat het hybride stelsel beter zou functioneren. In dit hybride stelsel concurreren verzekeraars met het UWV waardoor er marktwerking ontstaat. Dit zou moeten bijdragen aan reductie van WIA- en Ziektewet instroom en verkorting van de uitkeringsduur.

De markt heeft zich anders ontwikkeld dan verwacht

Alle maatregelen bij elkaar zorgden ervoor dat er een totaal nieuw speelveld ontstond waardoor werkgevers gedwongen werden om een nieuwe keuze te maken over de wijze waarop de WGA- en Ziektewetlasten te financieren. De meeste werkgevers hebben toen voor 3 jaar een nieuwe keuze gemaakt:

  • Eigen risicodrager worden of blijven voor de WGA en/of de Ziektewet;
  • Publiek verzekerd blijven of
  • Vanuit een eigen risicodragerschap terug naar het UWV.

Voor deze werkgevers geldt dan ook dat op 1 januari 2020 er opnieuw een belangrijk keuzemoment is. Per deze datum eindigen veel verzekerings- en/of uitvoeringsovereenkomsten die dan dus opnieuw ingekocht moeten worden. Of wellicht is een terugkeer naar het publieke bestel interessant.

Werkgevers die destijds terug zijn gekeerd naar het UWV krijgen opnieuw de keuzemogelijkheid om eigen risicodrager te worden. Ook werkgevers die destijds geen actie hebben ondernomen doen er goed aan om te onderzoeken op welke wijze de WGA het beste gefinancierd kan worden.

Verzekeraars hebben destijds het risico voor flex personeel moeten inschatten en hierop hun premies gebaseerd. Omdat door de krapte op de arbeidsmarkt het aantal werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst lager is dan verwacht, hebben verzekeraars dit risico te hoog ingeschat. Het gevolg is dat er een dalende tendens zichtbaar is als het gaat om private verzekeringspremies.

Tijd voor een second opinion

De keuzes die destijds zijn gemaakt en toen prima waren hoeven dus niet persé de juiste keuzes te zijn voor de toekomst. Daarvoor is er de afgelopen 3 jaar te veel veranderd. Er zijn voldoende redenen dus om de gemaakte keuzes te heroverwegen en nieuwe keuzes te maken.

Op tijd starten is het devies!

1 januari 2020 lijkt nog erg ver weg. Toch is het zaak om voortijdig te beginnen met het onderzoek. Uit onze adviespraktijk blijkt namelijk dat met name de inventarisatiefase de nodige tijd in beslag neemt. Daarbij is de verwachting dat eind van dit jaar door de verwachte drukte bij verzekeraars het dan wellicht lastig zal zijn om van alle verzekeraars offertes te ontvangen. Vandaar dat voor een goed adviestraject een tijdige start noodzakelijk is.

Kröller Boom helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes. Concreet bieden wij aan een quick scan uit te voeren om te bepalen of het zinvol is om een uitgebreid vervolgtraject in te gaan. Deze quick scan is kosteloos en vrijblijvend. Indien u hier meer over wilt weten neemt u dan contact met ons op.


Dit artikel is geplaatst door Joost de Vente. Manager Corporate Wellness - RCCM®

Heeft u grip op de financiële stromen van verzuim en arbeidsongeschiktheid?

Wij zorgen dat HR direct bijdraagt aan verbetering van het bedrijfsresultaat met een geïntegreerde aanpak van zorg- en inkomensverzekeringen.

Lees verder