Human capital & corporate risk

Wet Affectieschade: een tegemoetkoming aan het verdriet van naasten

Op 1 januari 2019 is het wetsvoorstel Affectieschade in werking getreden. Met de nieuwe wet wordt het mogelijk dat niet alleen slachtoffers van letsel- of overlijdensschades maar ook hun naasten u aansprakelijk stellen. De wetgever geeft de naasten het recht om een vorm van immateriële schadevergoeding te vorderen. De gedachte is dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan het leed en verdriet dat men ondervindt doordat een persoon waarmee men een affectieve band heeft ernstig gewond raakt of overlijdt.

Aanleiding

Uit onderzoek blijkt dat directe naasten of nabestaanden van slachtoffers van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is ook behoefte hebben aan erkenning en genoegdoening. Een ernstig ongeval heeft niet alleen impact op de betrokkene zelf maar ook op de directe omgeving. Ook hun is iets overkomen of aangedaan, is vaak de gedachte. De affectieve relatie tussen het slachtoffer en de naasten brengt met zich mee dat ook de naasten hun verdriet moeten dragen en moeten meemaken dat ook zij hun leven opnieuw moeten inrichten. Om aan deze maatschappelijke behoefte tegemoet te komen, heeft de wetgever middels het wetsvoorstel Affectieschade ruimte gecreëerd.

Wat is affectieschade?

Affectieschade is een vorm van immateriële schadevergoeding (smartengeld) en kan geclaimd worden door personen die een affectieve relatie onderhouden met een slachtoffer van een ongeval waarvoor een ander, bijvoorbeeld een werkgever, aansprakelijk is. Voorwaarde is onder meer dat sprake is van hetzij overlijden hetzij ernstig en blijvend letsel. De vraag rijst wat dan een affectieve relatie is? En hoe waardeer je de intensiteit van iemands verdriet? Bestaat er een kans op onsmakelijke discussies tussen de verzekeraar en de naasten van het slachtoffer over de waarde en hechtheid van de onderlinge band? Geeft deze wet voeding aan de alsmaar toenemende claimcultuur?

Hoe ziet de nieuwe wet er uit?

De wetgever beoogt deze discussies op te lossen door een systeem te introduceren waarbij een aantal voorwaarden specifiek worden gedefinieerd: de situaties waarin affectieschade mag worden geclaimd, de kring van gerechtigden op affectieschade en de omvang van de schadevergoeding.

Het recht tot het claimen van affectieschade bestaat enkel in de gevallen waarin een persoon waarmee een affectieve band bestaan ernstig en blijvend letsel oploopt of overlijdt door toedoen van een ander. De wetgever laat het aan de rechter over om nadere invulling aan het begrip “ernstig en blijvend letsel” te geven. Wel wordt aangegeven dat sprake moet zijn van medisch objectiveerbaar letsel. Niet het leed van de naaste is doorslaggevend, maar het letsel van het slachtoffer.

Dit recht is voorbehouden aan onder andere de echtgenoten en geregistreerde partners, de levensgezellen, de ouders en de (thuis- en uitwonende) kinderen van het slachtoffer.

Uit onderzoek blijkt dat discussies over de hoogte van het bedrag de verwerking van het leed in de weg staat. Daarom heeft de wetgever vaste bedragen gedefinieerd waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van de gebeurtenis (ernstig en blijvend letsel of overlijden), de aard van de relatie en of sprake is geweest van een misdrijf. De wetgever acht het gerechtvaardigd hogere bedragen toe te kennen indien sprake is van overlijden of in situaties waar sprake is van een misdrijf. Tevens hebben echtgenoten, geregistreerde partners, levensgezellen, thuiswonende kinderen en ouders recht op een hogere vergoeding dan uitwonende meerderjarige kinderen of persoon die een duurzame zorgrelatie met het slachtoffer had.

De hoogte van de schadevergoeding ligt tussen EUR 12.500,- en EUR 20.000,-.

Zorgt deze wet voor een verharding van de opstelling van aansprakelijkheids verzekeraars?

Met de invoering van de wet bestaat de mogelijkheid dat de schadelast voor de verzekeraars (en indirect voor u) kan toenemen. Met dit in het achterhoofd zouden de verzekeraars de schadeafwikkeling bewust kunnen traineren. Echter zijn de aansprakelijkheidsverzekeraars gebonden aan de Gedragscode Behandeling Letselschade. Hier worden gedragsregels geformuleerd over de wijze waarop verzekeraars met slachtoffers dienen om te gaan. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe voortvarend claims van naasten worden afgewikkeld en welke impact de nieuwe wetgeving op de schadelast zal hebben.

Biedt de aansprakelijkheidsverzekering dekking voor claims van naasten?

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt in beginsel dekking voor de claims van naasten. U hoeft daar niks voor te doen.

Meer weten?

Neemt u gerust contact op met één van onze specialisten. Wij staan u graag te woord!


Dit artikel is geplaatst door Shirvan Loetawan. Claims Manager

Wij veranderen risico in groei

Bedrijfscontinuïteit, zowel in juridisch, financieel als materieel opzicht, is essentieel voor groei. Maar de risico’s zijn voor elke organisatie anders. Kröller Boom verschaft u inzicht in de echte risico's voor uw organisatie en ontwikkelt oplossingen om deze af te dekken en beheersbaar te maken.

Lees verder