Human capital & corporate risk

Brexit en het verzekeren van uw belangen in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 formeel de Europese Unie verlaten. Omdat beide partijen erin slaagden overeenstemming te bereiken over een terug-trekkingsakkoord, trad op dat moment een overgangsperiode in werking.

Stand van zaken Brexit

Tijdens de overgangsperiode blijft de EU-wetgeving van kracht tot en met 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk. Echter, wat gaat er na deze datum met verzekeringscontracten voor entiteiten, werkzaamheden en diensten in het Verenigd Koninkrijk gebeuren? Aangezien de Brexit-deal geen oplossing biedt voor tal van relevante kwesties van grensoverschrijdende handel, zullen beide partijen blijven onderhandelen over kritieke punten in een poging om tegen het einde van 2020 tot overeenstemming te komen. Het ziet er niet naar uit dat de komende 2 maanden oplossingen bedacht worden om dienstverlenende bedrijfstakken, zoals de verzekeringssector, te beschermen tegen een harde Brexit per 1 januari 2021  – ook al zou de overgangsperiode verlengd worden vanwege de coronavirus-crisis.

Veranderingen in de markt

Momenteel profiteren zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie ten volste van de voordelen van de interne markt in de EU. Dergelijke voordelen zijn onder meer grensoverschrijdende handel zonder rechten of quota en een vereenvoudigde douaneprocedure die het vrije verkeer van goederen mogelijk maakt en tegelijkertijd profiteert van een sterk verminderde administratieve last. Bovendien hebben de vier “Europese vrijheden” – dat wil zeggen het vrije verkeer van goederen, diensten en mensen en de vrijheid van vestiging – veel belemmeringen voor vrije handel binnen de Europese Unie weggenomen of verminderd.

Bij het verstrijken van de overgangsperiode aan het einde van 2020 zullen de Europese vrijheden komen te vervallen bij het ontbreken van een bilaterale overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Als zodanig zullen belemmeringen voor vrijhandel weer toenemen en de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie ingewikkelder en financieel zwaarder worden. Aangezien zeven van de belangrijkste exportbestemmingen van het Verenigd Koninkrijk en de landen van herkomst voor import EU-lidstaten zijn, moet het Verenigd Koninkrijk zich voorbereiden op een moeilijke transitie.

Unieke uitdagingen voor de verzekeringssector

Als we kijken naar de nadelen die na de overgangsperiode per 1 januari 2021 zullen ontstaan, zal de financiële dienstverlening een zwaar getroffen industrie worden. De verzekeringssector heeft enorm geprofiteerd van het principe van één EU-paspoort, waardoor verzekeraars, herverzekeraars en tussenpersonen in de hele EU zaken kunnen doen zonder dat ze daarvoor lokale toestemming nodig hebben of een bijkantoor in elke EU-lidstaat hoeven op te richten.

Zoals de komende, definitieve Brexit eruit ziet zal zowel het afsluiten van nieuwe verzekeringscontracten als het nakomen van bestaande verzekeringscontracten in de huidige vorm uiteindelijk moeilijk of zelfs onmogelijk worden. Bovendien blijft een aantal cruciale juridische kwesties, zoals contractcontinuïteit of de administratie van verzekeringspremies en assurantiebelasting, onduidelijk, wat bijdraagt ​​aan de algehele rechtsonzekerheid rond de Brexit. De Europese Unie zelf is opmerkelijk stil gebleven over de benarde situatie van de verzekeringssector, waardoor het inmiddels duidelijk is dat verzekeraars en bemiddelaars zich drastisch moeten aanpassen aan de komende situatie.

Nederlandse verzekeraars mogen momenteel voor Nederlandse bedrijven polissen afgeven met daarop vestigingen in het Verenigd Koninkrijk als medeverzekerde dochters, omdat de UK tot de EU behoort. Daarnaast zijn er verzekeraars die weliswaar een vergunning hebben om in het Verenigd Koninkrijk polissen af te geven, maar waarvoor het administratief veel eenvoudiger en goedkoper is om risico’s van dochterbedrijven in het Verenigd Koninkrijk mee te verzekeren op de polis van het moederbedrijf in het EU-land van oorsprong, bijvoorbeeld Nederland. Bedrijven die wereldwijd werkzaamheden verrichten, zoals bouw- en infrabedrijven kunnen hun totale EU-werkzaamheden allemaal op één polis verzekeren. Schadebehandeling, betaling van premie en afdracht van assurantiebelasting wordt allemaal geregeld in het EU-land waar het moederbedrijf (en dus de polis geplaatst is) gevestigd is. Door dit alles komt dus per 1 januari 2021 een grote streep en zullen alle risico’s in het Verenigd Koninkrijk ook daadwerkelijk in het Verenigd Koninkrijk verzekerd moeten worden.

Wat nu?

Gelukkig hebben de meeste verzekeraars en assurantiemakelaars die op het vaste land van de EU gevestigd zijn inmiddels ook een (bij-)kantoor in het Verenigd Koninkrijk om in ieder geval lokale dekking te kunnen bieden. Echter, dekkingen voor risico’s in het Verenigd Koninkrijk zullen, ook voor doorlopende contracten en onderhanden werken, onherroepelijk komen te vervallen per 1 januari 2021 wanneer deze zijn “meeverzekerd” op een EU-masterpolis.

Hoe wij u kunnen helpen?

Uiteraard heeft Kröller Boom dit aan zien komen en zijn wij met diverse verzekeraars in overleg hoe wij voor onze relaties en de polissen die wij voor hen beheren, een soepele overgang kunnen creëren. Veelal zal dit zijn door de risico’s in het Verenigd Koninkrijk uit de Nederlandse masterpolis te halen en door dezelfde verzekeraar via hun lokale vestiging in het Verenigd Koninkrijk of een partner (“fronter”) de dekking lokaal voort te zetten. Uiteraard gebeurt dat soepel via onze unisonSteadfast netwerkpartner in het Verenigd Koninkrijk.

Hoe een en ander administratief gaat lopen kan per verzekeraar verschillen. De mogelijkheden per verzekeraar zijn wij aan het inventariseren en hierover zullen wij u binnenkort nader informeren. Mocht de Brexit voor de verzekering van uw vestiging, personeel of werkzaamheden consequenties hebben of heeft u daar twijfels over? Heeft u vragen of wenst u nadere informatie? Neemt u dan contact op met de specialisten van Kröller Boom!


Dit artikel is geplaatst door Marcel Besemer. Sr. Consultant Liability and Financial Lines

Grenzeloos ondernemen

Risicomanagement houdt niet op bij de grenzen. Hoe zijn de risico’s afgedekt bij uw dochterondernemingen in het buitenland? Welke kosten zijn daarmee gemoeid en voldoen ze wel aan de lokale wet- en regelgeving en belastingregels?

Lees verder