Human capital & corporate risk

Complex verzuim. Zekerheid in onzekere tijden

Complex verzuim en WIA-instroom nemen toe. Het CBS heeft gerapporteerd dat het verzuim in het 4e kwartaal van 2020 gemiddeld 4,9% was, het hoogste sinds 2002. Dat dit niet alléén te wijten is aan de Covid-19 pandemie is evident. In sommige sectoren, bijvoorbeeld de horeca en retail, is het verzuim tijdens de coronacrisis, om bekende redenen juist lager dan ooit. Als we statistieken van het CBS nader bestuderen zien we een opgaande trend sinds 2016. Deze constatering maakt dat veel werkgevers voor een belangrijk keuzemoment staan als het gaat om financiering van verzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Oorzaken

Uit onderzoek van TNO, in de zomer van 2020, na de eerste lock-down, is gebleken dat medewerkers geen nadelige fysieke of psychische gevolgen hebben ondervonden van de gewijzigde arbeidsomstandigheden. Toch is de verwachting wel dat het complex verzuim en de WIA-instroom de komende jaren zal toenemen als gevolg van de coronapandemie. De verslechterende economische omstandigheden zullen ervoor zorgen dat het verzuim en de Ziektewetinstroom zullen toenemen en als gevolg daarvan de WIA-instroom. Het UWV neemt daar in de vaststelling van de Gedifferentieerde premies Werkhervattingskas 2021 al een voorschot op. 

Ook is de arbeidsmarkt sterk aan verandering onderhevig. Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren neemt de werkdruk toe. Ook zien we vergrijzing op de arbeidsmarkt waardoor de AOW-leeftijd omhoog gaat. Alle ontwikkelingen zorgen ervoor dat het complex, langdurig verzuim, zoals burn-out toeneemt. Maar liefst 16,1% van de medewerkers kampt met burn-outklachten en 35% heeft RSI-klachten (bron: TNO). Het hoge verzuim en de toenemende WIA-instroom heeft dus verschillende oorzaken. 

De markt heeft zich anders ontwikkeld dan verwacht 

De gewijzigde omstandigheden zorgen er voor dat werkgevers voor een belangrijk keuzemoment staan als het gaat om financiering van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit terwijl er nog niet zo heel lang geleden al belangrijke knopen zijn doorgehakt over het al dan niet kiezen voor het eigen risicodragersschap (ERD) voor de Ziektewet en/of de WGA. De razendsnelle ontwikkelingen maken echter dat de gemaakte keuzes nu alweer gedateerd kunnen zijn.

  • Complex verzuim en WIA instroom nemen toe als gevolg van vergrijzing, toenemende werkdruk en hiermee gepaard gaande burn-out klachten;
  • Veranderende marktomstandigheden waardoor er meer concurrentie is tussen UWV en private verzekeraars;
  • Het UWV verwacht een forse toename van Ziektewetuitkeringen en WIA-instroom als gevolg van de corona-crisis die grote gezondheids- en economische effecten zal hebben.

Tijd voor een second opinion

De keuzes die destijds zijn gemaakt en toen prima waren hoeven dus niet persé de juiste keuzes te zijn voor de toekomst. Daarvoor is er de afgelopen periode te veel veranderd. En redelijkerwijs had niemand op voorhand rekening kunnen houden met de recente ontwikkelingen en is het de vraag hoe verzekeraars en het UWV hierop gaan reageren. Tegelijk ontstaat er bij werkgevers en werknemers de behoefte aan meer budgettaire zekerheid en controle over de kosten en risico’s.

Onderzoek wat het beste past bij de organisatie

Welke wijze van risicofinanciering het beste past bij uw organisatie is afhankelijk verschillende factoren. Het aantal tijdelijke arbeidscontracten, de personeelssamenstelling, het historisch verzuim, het huidige verzuimbeleid zijn slechts een paar van deze factoren die bepalend zijn voor het risicoprofiel van de organisatie. Een zorgvuldige inventarisatie is een belangrijke eerste stap om te komen tot een passende aanpak.

Kröller Boom helpt werkgevers bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van risicofinanciering en uitvoering van sociale zekerheid. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Met een integrale aanpak uw verzuimlasten terugbrengen

Wij zorgen dat HR direct bijdraagt aan verbetering van het bedrijfsresultaat met een geïntegreerde aanpak van zorg- en inkomensverzekeringen.

Lees verder