Human capital & corporate risk

Case: Een topprestatie op pensioengebied

Is een TOPPRESTATIE ten aanzien van het onderwerp ‘pensioen’ denkbaar? Jazeker! En gelet op onder meer de situatie op de financiële markten (lees: de aanhoudende lage rentestand) wordt van u, in uw hoedanigheid van HR-professional, in de situaties van contractexpiraties en stelselwijzigingen, inderdaad zo’n TOPPRESTATIE geëist.

Dit artikel is verschenen in het CHRO magazine.

U heeft te maken met meerdere stakeholders (uw CFO, uw OR, uw medewerkers, de betrokken pensioenuitvoerder), waar strategisch management van uw kant een essentiële voorwaarde is om tot resultaat te komen. Wij schetsen hieronder een case uit onze adviespraktijk, waar een echte TOPPRESTATIE is geleverd met betrekking tot een complex pensioendossier.

Uitgangssituatie

Euro Pool Group (EPG), de grootste logistieke dienstverlener voor herbruikbare standaardverpakkingen in Europa (www.europoolgroup.com), runt haar organisatie vanuit haar hoofdkantoor in Rijswijk. In Nederland is EPG ook operationeel vanuit locaties Den Bosch en Venlo. Het medewerkersbestand van EPG kent een diverse samenstelling: logistiek, distributie, financieel, marketing, HRM, juridisch, ICT.

We gaan terug naar 2016. De pensioentoezegging van EPG wordt uitgevoerd door verschillende pensioenuitvoerders. De pensioenregelingen zijn van verschillende signatuur: uitkeringsovereenkomsten (eindloon/ middelloon) en premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen). De pensioenregelingen verschillen inhoudelijk van elkaar en kennen elk een eigen ambitieniveau. De medewerkers nemen aan een pensioenregeling deel naar gelang de werkmaatschappij waar zij werkzaam zijn en/ of het moment van indiensttreding. U zult deze situatie herkennen.

Pensioenproject ‘Een reëel uitzicht op een reëel pensioen’

De aan de pensioenregelingen ten grondslag liggende Uitvoeringsovereenkomsten expireren eind 2016. Het management van EPG definieert een aantal belangrijke doelstellingen:

  • Fusie van de pensioenregelingen tot één pensioenregeling voor het gehele personeel, ondergebracht bij één pensioenuitvoerder.
  • Een marktcompetitieve pensioenregeling, future proof en met keuzemogelijkheden voor medewerkers.
  • Een compensatiemaatregel voor medewerkers
    die worden geconfronteerd met een
    achteruitgang in rechten.
  • Een betaalbare pensioenregeling, nu en in de toekomst, voor zowel EPG als haar medewerkers.
  • Een reëel uitzicht op een reëel pensioen.

Projectgroep

EPG stelt een projectgroep samen, waarin alle stakeholders zitting hebben: een stuurgroep (CEO/CFO/HRD) en een werkgroep bestaande uit een representatieve afvaardiging van het EPG-medewerkersbestand en HR.

De werkgroep start haar werkzaamheden met een zogenaamde Workshop Pensioen. In de workshop wordt uitgebreid aandacht besteed aan pensioenactualiteiten, het pensioenwetgevingskader en het eigen pensioengebouw. De werkgroep heeft de belangrijke taak om, de doelstellingen van de stuurgroep in acht genomen, tot een eigen ‘EPG Pensioenvisie’ te komen. Via de workshop wordt een gelijk ‘level playing field’ gecreëerd, met als resultaat een soepele besluitvorming later in het project.

Het resultaat

De projectgroep slaagt glansrijk in haar opdracht: per 1 januari 2017 is sprake van een en dezelfde pensioenregeling, ondergebracht bij een en dezelfde pensioenuitvoerder.

Belangrijk daarbij was de rol van de werkgroep: een representatieve samenstelling, voldoende relevante deskundigheid en beschikbaar op de werkvloer voor eventuele vragen van (andere) medewerkers. In lijn met de door de werkgroep gerealiseerde resultaten, adviseerde de personeelsvertegenwoordiging positief over de aanpassing van het pensioengebouw.

In het kader van de totstandkoming van een betaalbare pensioenregeling, nu en in de toekomst, is EPG bereid tot een groter aandeel in de totale pensioenlasten. Daarmee bevestigt EPG nogmaals dat de gehele pensioenexercitie níet was bedoeld om lasten te besparen. Op deze wijze creëert EPG extra waarde in de pensioenregeling, die door de medewerkers te zijner tijd ingezet kan worden voor vervroegde of parttime pensionering. Via de mogelijkheid van fiscaal-financieel aantrekkelijk ‘bijsparen in de pensioensfeer’ stimuleert EPG haar medewerkers óók tot een extra eigen inleg.

Via de bovenstaande werkwijze heeft EPG onder haar medewerkers draagvlak gecreëerd om de hiervoor genoemde pensioenharmonisatie succesvol te voltooien. Oók is de waardering voor de eigen pensioenregeling fors toegenomen. Daar doet niet aan af dat pensioen voor veel medewerkers, zeker van verschillend opleidingsniveau, een bijzonder lastig onderwerp is. Via een uitgebreide communicatie heeft EPG haar medewerkers gedurende het project geïnformeerd gehouden.

Start op tijd met uw project. Zorg voor een gelijk level playing field, met als resultaat een breed draagvlak en soepele besluitvorming. In dat geval voorspellen wij u een TOPPRESTATIE met dito resultaat!


Dit artikel is geplaatst door Marcel van Pinxteren. Directeur Human Capital

Pensioen en Financiële planning

In Nederland zijn we gewend om praktisch alle risico’s van werknemers af te dekken. Maar zijn deze voorzieningen voor u als werkgever noodzakelijk? Hoe dragen ze bij aan uw werknemerstevredenheid en omzet? En welke arbeidsvoorwaarden maken dan het verschil?

Lees verder