Human capital & corporate risk

Hectische tijden op de markt voor bestuurders-aansprakelijkheid

De markt voor Directors & Officers (D&O) Liability, oftewel bestuurdersaansprakelijkheid, is sinds een paar jaar nogal turbulent. Onder invloed van de Amerikaanse markt is de hoeveelheid claims in Nederland aanzienlijk toegenomen. Een goede D&O-verzekering biedt bescherming en is inmiddels onmisbaar om als bestuurder vrij te kunnen functioneren.

Marcel Besemer ziet dat bestuurders steeds vaker een D&O-verzekering als eis stellen om überhaupt een dergelijke functie te accepteren. “En dat is terecht, want de taken van commissarissen brengen steeds grotere verantwoordelijkheden met zich mee. Als bedrijfsresultaten tegenvallen, een bedrijf failliet gaat of reputatieschade ontstaat kijken aandeelhouders en curatoren naar wie ze mogelijk aansprakelijk kunnen stellen. Juristen stellen vervolgens bedrijven aansprakelijk en dan komen ze als snel bij de D&O’s uit. Ze gaan er daarbij eigenlijk al vanuit dat er een verzekering is waar de claim op kan worden verhaald.”

Aansprakelijkheid groeit

De aansprakelijkheid van D&O’s richt zich op steeds meer zaken, die in oude verzekeringen lang niet altijd zijn afgedekt. Jeroen van Heteren: “Bij branden of milieurampen kunnen overheden en gemeente claims indienen bij de getroffen organisatie en bij mismangement of onvoldoende naleving van regels en wetten uiteindelijk bij de bestuurders. Relatief nieuw zijn claims voor schade door cyberaanvallen, discriminatie, seksuele intimidatie en duurzaamheidskwesties, mede als gevolg van ontwikkelingen in de corporate governance van organisaties (zie ook ‘Uitgelicht’). En dan is daar natuurlijk nog Covid-19. Als bestuurder kun je verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen als iemand via het werk besmet raakt en daar langdurig klachten door blijft houden, of misschien wel komt te overlijden aan de gevolgen van Covid-19.” In navolging van Amerika zien we hier steeds meer claims richting bestuurders. Bestuurdersaansprakelijkheid kan heel ver gaan.

Verzekeraars terughoudend

Het afsluiten van een D&O-verzekering kan een flinke puzzel zijn. Marcel: “Een paar jaar geleden was een D&O-verzekering nog commodity en vrij gemakkelijk geregeld, maar als gevolg van de toename aan claims en de enorme kosten waar verzekeraars mee worden geconfronteerd, zijn verzekeraars niet meer zo happig om D&O aansprakelijkheden te verzekeren. Dit is terug te zien in hogere premies, lagere limieten en beperking van dekkingen. Sommige verzekeraars zijn zelfs helemaal gestopt met het afdekken van deze risico’s.” En dat terwijl, ook weer als gevolg van diezelfde toename aan claims, het belang van een goede D&O-verzekering is toegenomen. “Het verzekeren van D&O is geen standaard werk meer. Waar voorheen limieten van 15 tot 20 miljoen Euro nog gangbaar waren, is dit nu in veel gevallen beperkt tot 7,5 miljoen Euro. Het is dus echt maatwerk geworden, waarbij je van de hoed en de rand moet weten om te zorgen voor een goede dekking én om de premies zo laag mogelijk te houden.”

De rol van de makelaar bij schadeafhandeling

Shirvan Loetawan is Manager Claims en heeft zijn handen vol aan de claims op bestuurders. De rol als makelaar tussen de advocaat en de verzekeraar gaat veel verder dan het afhandelen van papierwerk: “Als een bestuurder aansprakelijk wordt gesteld, heeft hij of zij uiteraard behoefte aan ondersteuning van een eigen advocaat. Maar een advocaat is gespecialiseerd in ondernemersrecht, niet in verzekeringsrecht. Wij bieden hier een belangrijke ondersteunende rol. Wij kennen het verzekeraarsrecht en spreken de taal. Zeker als de verzekeraar van mening is dat de claim buiten de dekking valt. De belangen zijn heel groot, het gaat vaak om miljoenen, dus als een verzekeraar onder een claim uit kan komen, zal hij dat zeker niet laten. Als makelaar onderhouden we nauwe contacten en overleggen we intensief om de verzekeraar mee te krijgen.”

Een ander punt dat Shirvan aanhaalt zijn de verweerkosten. “Of een claim nu wel of niet terecht is, de verweerkosten kunnen enorm worden, zeker als een zaak lang loopt. Het is dus belangrijk dat de kosten van een advocaat gedekt zijn. Sommige verzekeraars gaan in principe uit van een eigen panel van advocaten. Dat zijn punten om op te letten bij het afsluiten van een D&O-verzekering.”

Shirvan Loetawan: Advocaten zijn gespecialiseerd in ondernemersrecht, maar ook het verzekeringsrecht speelt bij claims een grote rol. Daar ligt onze taak als makelaar.

Alert op dekkingen

Kröller Boom kiest voor specialisme en werkt in een compact team. Er is nauw contact tussen schade-afhandeling en de adviseurs. Marcel: “Als er een claim komt, horen wij dat ook. Wij zijn goed op de hoogte.” Bovendien worden de ervaringen van de schadeafhandeling van verzekeraars meegenomen in het advies. Jeroen: “Wij hebben veel ervaring met verzekeraars en weten hoe ze werken en hoe ze zich gedragen bij een claim. Sommige verzekeraars zijn actief, andere zijn laks. Het gaat niet alleen om een premie, maar ook om de dekking en kwaliteit die daarvoor wordt geleverd.”

Kröller Boom is gespecialiseerd in mid-corporate ondernemingen en staat met grote regelmaat bedrijven bij in overnames, aankoop en verkoop door investeerders en private equity fondsen. Marcel: “Er gebeurt dan heel veel op de balans van een onderneming en daarom is het afdekken van D&O-aansprakelijkheid een van de belangrijke zaken waarnaar wordt gekeken. Zeker in de huidige markt zijn wij als verzekeringsmakelaar alert op de kwaliteit van de dekking en uiteraard ook op premie. Met name voor bestuurders die voor verschillende bedrijven werken of geplaatst worden om een bedrijf weer winstgevend te maken, bieden side A-dekkingen een extra mogelijkheid. Dit zijn polissen die op de persoon afgesloten worden om extra aansprakelijkheid te dekken die niet wordt gedekt door de algemene D&O-polissen van de bedrijven. Ook de dekking van uitloop is belangrijker geworden, omdat claims soms nog jaren na het beëindigen van een bestuursfunctie worden ingediend.”

Wat brengt de toekomst?

De D&O-verzekeringsmarkt is dus flink in beweging en de verwachting is dat dat voorlopig nog zo blijft. De corona-crisis veroorzaakt een extra klap. Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? Marcel: “Door de enorme kosten zijn de risico’s voor verzekeraars groot. Elk jaar lopen de premies op en we verwachten dat het zeker nog 3 jaar onrustig blijft. Daar ligt een taak voor ons. Met een goed onderbouwd dossier gaan we het gesprek aan met de verzekeraars. We slagen er zo vaak in om premieverhogingen te beperken of zelfs achterwege laten.”

Jeroen wijst er nog op dat ook de bestuurdersaansprakelijkheid van verenigingen en stichtingen wordt verzwaard. “Zelfs als het feitelijk gaat om vrijwilligerswerk, worden ook hier steeds vaker claims gelegd. Dat is dus zeker iets om in het achterhoofd te houden als je in het bestuur van de sportvereniging stapt. Zorg er in ieder geval voor dat de risico’s zijn afgedekt.”

Jeroen van Heteren: Een goede dekking voor bestuurdersaansprakelijkheid is een flinke puzzel
geworden en tegelijkertijd belangrijker dan ooit.

Tips met oog op bestuurdersaansprakelijkheid

  • Lever voor het afsluiten van een D&O-verzekering zoveel mogelijk informatie aan. Een goed onderbouwd dossier helpt om krachtig naar verzekeraars te kunnen gaan.
  • Zorg voor zorgvuldige besluitvorming en leg dat goed vast. Dit is essentiële informatie in het geval van claims.
  • Doe tijdig melding bij instanties indien er sprake is van betalingsonmacht (premies, belasting, etc.), zodat er goede regelingen kunnen worden getroffen.
  • Lijken uit de kast zijn ingewikkeld! Meld daarom zaken en omstandigheden bij ons die mogelijk tot een claim kunnen leiden. Door limieten en afspraken met verzekeraars kun je anders achter het net vissen. Wij verwerken alles vertrouwelijk.

Uitgelicht 

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen waar D&O’s aansprakelijk voor worden gesteld. Onder andere diversiteitsissues en zaken rond milieu en klimaat kunnen naast fikse claims ook voor flinke reputatieschade zorgen. En dat kun ook weer tot claims leiden…

Diversiteit

Een ontwikkeling in de D&O-claims zijn de diversiteitsissues. Jeroen: “Ook dit heeft de oversteek over de Atlantische oceaan gemaakt. In Amerika worden bedrijven regelmatig aangeklaagd om zaken die te maken hebben met discriminatie. Nederlandse bedrijven met vestigingen in Amerika kennen dat van dichtbij, maar ook in Nederland komt dit steeds vaker voor. Als bestuurder moet je ervoor zorgen dat er maatregelen zijn die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld niet gediscrimineerd wordt bij sollicitaties en dat er voldoende vrouwen in leidinggevende functies zijn. Steeds vaker zie je dat hiervoor een Chief Diversity Officer wordt aangesteld.”

Klimaat

Groene energie en eisen op het gebied van milieu zijn andere onderwerpen waar bestuurders steeds vaker verantwoordelijk voor worden gehouden, en vanuit verschillende hoeken. Marcel: “We kennen allemaal uit het nieuws de verhalen over een fabriek in IJmuiden. Door het RIVM werd aangetoond dat de fabriek stoffen uitstootte die schadelijk waren voor de gezondheid en dat die deeltjes neerkwamen in de directe omgeving. De overheid stelde vervolgens eisen aan de uitstoot, met boetes in het vooruitzicht als er onvoldoende maatregelen zouden worden getroffen. Enkele jaren later zijn er weer schadelijke stoffen gevonden. Naast de boetes vanuit de overheid, zijn omwonenden bezig met het indienen van een massa-claim. Daar kunnen ook nog zomaar claims van aandeelhouders bovenop komen, omdat de waarde van hun aandelen zakt en de reputatie van het bedrijf ernstig wordt geschonden. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor het nemen van de benodigde maatregelen, dus als blijkt dat er te weinig is gedaan, is de schade gigantisch.”


Dit artikel is geplaatst door Marcel Besemer. Sr. Consultant Liability and Financial Lines

De juiste koers

Heeft u inzicht in de impact van uw rol als bestuurder bij een deelneming dan wel aandeelhouder?

Lees verder