Human capital & corporate risk

Het Pensioenakkoord → ETA? Delayed!

“Oh Oh Den Haag ….” We zijn al langere tijd met elkaar onderweg. Ons einddoel: definitieve wetgeving en weten waar we écht aan toe zijn. Onze reisbestemming was in zicht. En toen stokte het wetgevingsproces. Naar het oordeel van de Tweede Kamer is er nog te veel onduidelijk. Deze onduidelijkheid treft met name de wereld van pensioenfondsen; veel minder de wereld van verzekeraars en premiepensioeninstellingen. Deze onduidelijkheid is voor de minister reden om de inwerkingtreding van het Pensioenakkoord uit te stellen naar 1 juli 2023.

Mogen we op deze datum nu wel vertrouwen? Twijfel. De Tweede Kamer is immers (nog) niet akkoord. Na het akkoord van de Tweede Kamer wacht nog de Eerste Kamer. Maar in welke samenstelling; de ‘Provinciale Staten-verkiezingen’ staan gepland voor maart 2023. Is het wetsvoorstel dan al door de Eerste Kamer of moet het nog worden aangeboden?

Wat hebben we in de tussentijd gedaan?

Door middel van meerdere edities van onze nieuwsbrief ‘Kort & Bondig’ hebben we breed aandacht besteed aan het Pensioenakkoord. Onze eigen relaties hebben we o.m. door middel van een ‘Pensioenakkoord Scan’ en een ‘Pensioenakkoord-presentatie’ geïnformeerd over de mogelijke impact van het Pensioenakkoord op het eigen pensioengebouw. We blijven trouw aan onze zorgplicht jegens u: u geïnformeerd houden!

Wat hebben we tot nu toe geleerd?

Op een groot aantal dossiers van onze relaties zijn we met het Pensioenakkoord vol aan de slag gegaan. Onze missie:

  • de directie van onze relaties tijdig informeren over de (financiële) impact van het Pensioenakkoord op het eigen pensioengebouw,
  • zodat zij tijdig aan de slag kunnen gaan met de vormgeving van beleid en
  • zij de (eventuele aanwezige) OR/ PVT tijdig meenemen in het pensioendossier, met als doel een soepele besluitvorming.

We nemen u in deze Kort & Bondig graag mee in de door ons opgedane ervaringen.

Onze werkzaamheden spitsen zich toe op …

… de architectuur van een nieuwe regeling, bestemd voor nieuwe medewerkers;

Via meerdere overleggen met een representatieve samenstelling van de medewerkers wordt een eigen Pensioenvisie gevormd. De Pensioenvisie is de opstap naar de uitgangspunten van de nieuwe pensioenregeling. Op deze wijze wordt bereikt dat de nieuwe pensioenregeling optimaal aansluit op de wensen van medewerkers, uiteraard passend binnen het pensioenbeleid van de werkgever. En daarmee is de pensioenregeling een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde binnen het geheel van de andere arbeidsvoorwaarden.

… de hoogte van het vaste percentage bestemd voor de opbouw van ouderdomspensioen;

Het bepalen van de hoogte van het vaste beschikbare premiepercentage verdient uiteraard veel aandacht. Is het budget of juist het ambitieniveau bepalend? Wat is de juiste balans tussen beiden? En wat doet de ‘peer group’?

… de positie van de werknemersbijdrage;

Daarnaast speelt de rol van de werknemersbijdrage een belangrijke rol: moet deze verplicht of vrijwillig worden gesteld? En wat is de best passende default?

… het vraagstuk van de eerbiedigende werking of harmonisatie;

Is een harmonisatie van de bestaande regeling met de nieuwe regeling gewenst, realistisch en uitvoerbaar? Wat is de financiële impact voor de werkgever en de werknemers, zowel wat betreft de pensioenlasten als de pensioenaanspraken? Hoe dient uitvoering te worden gegeven aan de (eventuele) compensatiemaatregel?

Of verdient eerbiedigende werking van de bestaande regeling aanbeveling boven de hiervoor bedoelde harmonisatie?

… de timing van het aan te houden beleid;

Per wanneer wordt de nieuwe regeling uitgerold en de bestaande regeling gesloten?

… het doorrekenen van de financiële impact van de aanpassing van het nabestaandenpensioen;

Op welke wijze kan het vaste percentage partnerpensioen het beste worden bepaald: met de bestaande lasten of juist de aanspraak als uitgangspunt? Dient hetzelfde vaste percentage te worden aangehouden voor zowel de bestaande regeling als de nieuwe te ontwerpen regeling? Is vrijwillig bijverzekeren van partnerpensioen gewenst? Welke verhouding tussen het partner- en wezenpensioen verdient aanbeveling? Op welke wijze kan de ‘ANW-hiaatverzekering’ worden ingezet? Of is een aanvullen met een éénmalige uitkering wenselijk?

… de opmaak van een pensioencommunicatie plan van aanpak.

Het kan niet genoeg worden benadrukt: onder het Pensioenakkoord komt nog meer eigen verantwoordelijkheid bij de werknemer te liggen. Het aantal keuzemogelijkheden neemt toe (niet limitatief): wel/ niet meedoen aan een (eventuele vrijwillige) werknemersbijdrage, wel/ niet extra bijsparen, wel/ niet de beleggingsstrategie afstemmen op vast of variabel pensioen.

Meer keuzemogelijkheden om tot een optimale afstemming te komen tussen enerzijds de deelname aan de pensioenregeling en anderzijds de eigen (financiële) wensen. Het is aan de werkgever om zijn/ haar medewerkers hierin te faciliteren. En dit noodzaakt tot een gedegen pensioencommunicatie-programma. Binnen dit programma dient onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende bloedgroepen en de per bloedgroep aanwezige behoefte aan eigen, bepaalde informatie.

Ons advies aan u?

Wij blijven bij ons eerder advies aan u: voor zover u dit nog niet heeft gedaan, adviseren wij u het ‘Project Pensioenakkoord, de impact op ons pensioengebouw’ niet alleen te agenderen, maar er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Nabrander: weer een podiumplaats

Tot slot graag nog uw aandacht voor het volgende.

Ook dit jaar is er onderzoek gedaan naar ons pensioenstel in relatie tot andere pensioenstelsels elders in de wereld. Onderzoek is gedaan naar 44 pensioenstelsels. De stelsels zijn beoordeeld op toereikendheid, duurzaamheid en integriteit. Van de wereldbevolking krijgt 65% een pensioen uit de stelsels die zijn onderzocht. Nederland is ge-ranked op de tweede plaats. Alleen IJsland scoort beter, Denemarken eindigt op de derde plaats. Een mooi resultaat. En dan hebben we het Pensioenakkoord nog in het vooruitzicht!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze Kort & Bondig, neemt u dan contact met ons op, via uw contactpersoon binnen onze organisatie, via 033-7505000 of via pensioenvragen@krollerboom.nl.


Dit artikel is geplaatst door Marcel van Pinxteren. Directeur Human Capital

Krachtig risicomanagement, gezonde arbeidsrelaties en substantiële kostenreducties

Lees verder