Human capital & corporate risk

Juninota van het UWV – een uitnodiging aan werkgevers om deze zomer in actie te komen!

Zoals ieder jaar heeft het UWV door middel van de juninota een tussenstand gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen van de diverse fondsen van waaruit het sociale zekerheidsstelsel wordt gefinancierd

Via deze link kunt u de gehele juninota downloaden.

Corona-steunmaatregelen hebben effect gehad

Het UWV meldt dat de steunmaatregelen van de overheid (zoals de NOW en de TOFA) effectief blijken te zijn in het onderdrukken van de werkloosheid. Zodoende blijft een ontslaggolf vooralsnog uit. Desalniettemin zal het gemiddelde werkloosheidsniveau stijgen volgens het Centraal Planbureau (CPB). Voor het UWV betekent dit een stijging van het gemiddelde aantal WW-uitkeringen in 2021 en 2022 met respectievelijk 11.700 en 29.200.

Hoewel het steunpakket volledig door het rijk wordt gefinancierd, zullen deze kosten linksom of rechtsom betaald moeten worden. De komende jaren zal hier in de rijksbegroting ongetwijfeld rekening mee worden gehouden en zullen we nog moeten zien hoe de lasten worden verdeeld.

Effect van de corona-crisis op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen – slecht nieuws voor werkgevers

In de toelichting geeft het UWV aan dat de aantallen uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheidswetten een redelijk stabiel beeld laten zien in de jaren 2020, 2021 en 2022. Uit een nadere verdiepingsslag blijkt dat dit stabiele beeld wordt veroorzaakt door een toename van de WIA-uitkeringen, terwijl de WAO en de WAZ uitkeringen afnemen. Zo stijgt het aantal WIA uitkeringen van 349.000 in 2020 naar 370.000 in 2021. De verwachting is dat dit verder doorstijgt naar 394.000 in 2022.

Ook het aantal Ziektewet uitkeringen neemt toe van 107.000 in 2020 naar 111.000 naar 2021 en 114.000 in 2022.

Al met al is dat slecht nieuws voor werkgevers, omdat WIA uitkeringen en Ziektewet uitkeringen door de werkgevers worden gefinancierd. En hoe hoger de uitkeringslast, hoe hoger de premie.

Hoe zit dat ook al weer?

De gedifferentieerde WGA- en Ziektewetpremie voor grote werkgevers (100+ medewerkers) is gebaseerd op een gemiddeld premieniveau met een toeslag of korting die bepaald wordt aan de hand van het individuele werkgeversrisico. Kleine werkgevers betalen een sectoraal vastgestelde premie en middelgrote werkgevers (10-100 medewerkers) betalen een premie die het gewogen gemiddelde is tussen de sectorpremie en het individuele risico. Met andere woorden: als gevolg van de stijgende tendens zal de gemiddelde premie stijgen.

De gedifferentieerde premie wordt jaarlijks bekend gemaakt door middel van een door de Belastingdienst afgegeven Beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas. Werkgevers hebben de keuze tussen publiek verzekeren en privaat verzekeren (eigenrisicodragerschap).

Belangrijke data

Jaarlijks op 1 september maakt het UWV de rekenfactoren voor het komende jaar bekend. Dus dan weten we welk effect de stijgende uitkeringslast zal hebben op de (gemiddelde) premie. Het vervelende is dat werkgevers dan nog steeds niet weten wat hun premielast in 2022 zal worden, omdat pas jaarlijks op 1 december de beschikking wordt afgegeven waar de premiepercentages voor het komende jaar op staan. Indien deze percentages onverwacht hoog zijn, dan is het te laat om nog per 1 januari te anticiperen door bijvoorbeeld te kiezen voor het WGA en/of Ziektewet eigenrisicodragerschap.

Goed nieuws: door op tijd in actie te komen kunnen werkgevers ‘in control’ blijven op de kosten

De komende vakantieperiode kunt u goed gebruiken om de voorbereidingen te treffen voor het komende jaar. Door nu al de informatie te verzamelen die nodig is voor het berekenen van de gedifferentieerde premies, schept u ruimte in september om tijdig te anticiperen op grote schommelingen in de rekenfactoren. Hiermee voorkomt u verrassingen en blijft uw organisatie ‘in control’ op de kosten voor financiering van WGA- en Ziektewetuitkeringen.

Ons voorstel: een kosteloze scan

Als u het een goed idee vindt om nu al inzicht te krijgen in hoe de premielasten zich gaan ontwikkelen in 2022, dan bieden wij u aan dit te onderzoeken. Wij vragen u om een beperkte set informatie aan te leveren en ons te machtigen om informatie op te vragen bij het UWV. Na ontvangst van de informatie én bekendmaking van de rekenfactoren 2022 op 1 september, ontvangt u van ons een rapport met de geprognotiseerde premie in 2022. Handig om te hebben bij de budgetbesprekingen komend najaar!

Daarnaast ontvangt u een advies over eventuele vervolgstappen gericht op risico- en kostenbeheersing. Bijvoorbeeld een vervolgonderzoek naar de het WGA- en/of Ziektewet eigenrisicodragerschap of een onderzoek naar de juistheid van de toebedeelde uitkeringslasten.

Ook werkgevers die reeds eigenrisicodrager zijn, doen er verstandig aan om kritisch te kijken naar de huidige situatie en het eventuele verlengingsvoorstel dat de private verzekeraar stuurt. Een benchmark met andere private partijen en het UWV is zeker aan te raden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met de specialisten van Kröller Boom.

Met een integrale aanpak uw verzuimlasten terugbrengen

Wij zorgen dat HR direct bijdraagt aan verbetering van het bedrijfsresultaat met een geïntegreerde aanpak van zorg- en inkomensverzekeringen.

Lees verder