Human capital & corporate risk

Let op: de Levensloopregeling eindigt

Dit is wellicht een wat vreemde titel: de combinatie levensloop en eindigen doet het ergste vermoeden. Dat is niet zo bedoeld, maar er komt iets op uw pad waar u wellicht geen rekening mee heeft gehouden, maar u wel gaat raken. Dit jaar staat de Levensloopregeling weer volop in de spotlights, omdat de Levensloopregeling dit jaar echt eindigt.

De afbouw van de Levensloopregeling is al in 2012 ingezet via een zogenaamd overgangsrecht. Volgens dit overgangsrecht konden bestaande deelnemers aan de Levensloopregeling blijven inleggen, onder de voorwaarde dat ultimo 2011 al aan de regeling werd deelgenomen. Dit overgangsrecht, en daarmee de regeling, eindigt per 1 november 2021.

Deelnemers aan de Levensloopregeling die vallen onder het overgangsrecht kunnen blijven sparen binnen de regeling tot 1 november 2021, of tot een eerdere datum waarop de AOW-leeftijd bereikt wordt of het pensioen ingaat. Per deze datum komt het opgespaarde levensloopsaldo beschikbaar. Dit heeft fiscaal-financiële impact en vergt goed nadenkend handelen, niet alleen van uw medewerker, maar ook van u.

Heeft u medewerkers in dienst die deelnemen aan de Levensloopregeling, al dan niet onder het hiervoor genoemde overgangsrecht? Indien het antwoord op deze vraag bevestigend is dan ligt het voor de hand om deze medewerkers op weg te helpen met de afwikkeling van hun Levensloopregeling.

Uitkeringsdatum levensloopsaldo

Als uw medewerker op 1 november 2021 nog een levensloopsaldo heeft staan, veelal bij een bank, en dit saldo is via uw Levensloopregeling bij elkaar gespaard, dan zal de bank dit saldo aan u als werkgever uitkeren.

Wat te doen na ontvangst van het saldo?

U keert het bedrag vervolgens uit aan uw medewerker. Het bedrag is in fiscale zin loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, waarover u loonbelasting en premies volksverzekeringen inhoudt. Hierbij houdt u rekening met de zogenaamde Levenloopverlofkorting. U bent over het bedrag premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet verschuldigd.

De medewerker is over het uit te keren saldo géén inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Het saldo kan wél impact hebben op eventuele toeslagen (zoals huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag), heffingskortingen (zoals arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting) en sociale uitkeringen (zoals de ANW- en IOW-uitkering).

Inleg in de pensioenregeling

Is directe belastingheffing te voorkomen? Jazeker, door bijvoorbeeld (een deel van) het levensloopsaldo aan te wenden als inleg binnen de pensioenregeling. Belangrijk hierin is:

  • dat uw pensioenregeling de medewerker de mogelijkheid biedt tot bijsparen én
  • dat de mogelijkheid tot bijsparen ruim is opgezet, zodanig dat uw medewerker het aanwezige levensloopsaldo maximaal kan inbrengen én
  • het levensloopsaldo tijdig wordt overgemaakt door de betrokken ‘levensloopbank’ aan u.

In de salarisadministratie legt u de boeking vast als ‘uitkering levensloopsaldo’ met daar tegenover een (zoveel mogelijk vergelijkbare) storting ‘bijsparen in de pensioensfeer’.

Met deze storting creëert uw medewerker extra waarde-opbouw op zijn/haar eigen pensioenrekening, met daardoor wellicht de mogelijkheid van vervroegde pensionering. Of om op zijn pensioendatum maximaal 10% van de opgebouwde waarde die correspondeert met het ouderdomspensioen boetevrij af te kopen (Pensioenakkoord!). Wél is er sprake van (progressieve) belastingheffing, maar dan volgens het lagere tarief van ‘AOW-gerechtigden’.

Uw rol

Kortom, uw medewerker moet goed nadenken over zijn opties. De afwikkeling van de Levensloopregeling heeft financiële impact, ongeacht de te maken keuze. U speelt hierin een belangrijke centrale en coördinerende rol:

  • Het ligt voor de hand dat u uw medewerkers die aanspraak maken op levensloopsaldo opspoort en hun informeert over het aanstaande einde van de Levensloopregeling en hun opties.
  • U informeert bij uw pensioenuitvoerder naar de mogelijkheid van bijsparen in de pensioensfeer en de mogelijkheid om deze te benutten via levensloopsaldo.
  • Uw medewerker informeert u over de procedure van de instelling (bank) waar het levensloopsaldo staat.
  • Uw pensioenadviseur stelt de aftrekruimte binnen de pensioenregeling vast.
  • U werkt mee aan een soepele uitvoering.

Heeft uw medewerker levensloopsaldo via de Levensloopregeling van een andere werkgever opgebouwd, dan is het nog steeds mogelijk dat u door deze medewerker wordt verzocht om mee te werken aan bijsparen in de pensioensfeer, waarbij deze medewerker zijn levensloopsaldo inbrengt.

Ondersteuning door Kröller Boom

Uiteraard zijn wij beschikbaar om uw rol ten aanzien van de afwikkeling van de Levensloopregeling van u over te nemen. Niet alleen zullen wij het proces monitoren, maar zullen wij óók zorg dragen voor de advisering richting uw betrokken medewerkers.

Heeft u vragen? Uiteraard zijn wij stand-by via pensioenvragen@krollerboom.nl of via uw contactpersoon bij Kröller Boom.


Dit artikel is geplaatst door Marcel van Pinxteren. Directeur Human Capital

Pensioen en Financiële planning

In Nederland zijn we gewend om praktisch alle risico’s van werknemers af te dekken. Maar zijn deze voorzieningen voor u als werkgever noodzakelijk? Hoe dragen ze bij aan uw werknemerstevredenheid en omzet? En welke arbeidsvoorwaarden maken dan het verschil?

Lees verder