Human capital & corporate risk

Nieuwe clausules in verhardende verzekeringsmarkt

Vorig jaar informeerden wij u reeds over de eerste tekenen van verharding in de verzekeringsmarkt. Na jaren van voldoende aanbod en lage premies voor schadeverzekeringen, stijgen de risicokosten voor organisaties nu flink. Eerst was dit nog alleen het geval in specifieke industrieën en uitsluitend voor bepaalde risico’s, inmiddels geldt dit voor meer sectoren en verschillende risico’s.

Zes factoren die de verharding bepalen

Binnen de verzekeringsmarkt is altijd veel kapitaal beschikbaar geweest voor het afdekken van risico’s. Verharding van de markt is een gevolg van een stevige negatieve impuls op één of meer factoren. Zes factoren zijn van invloed op een verhardende markt:

  • Natuurrampen – grote schades uit natuurrampen hebben invloed op de premies en aanbod vanuit de herverzekerings- en alternatieve kapitaalmarkt. Denk hierbij aan de bosbranden in Californië en Australië of orkanen in het Caraïbisch gebied. En ook de COVID-19 pandemie kan beschouwd worden als een soort natuurramp die reeds tot grote schadebedragen heeft geleid.
  • Digitale ontwikkeling – digitale ontwikkelingen gaan steeds sneller en verder en brengen ook risico’s met zich mee die de continuïteit van organisaties in gevaar kunnen brengen en op verschillende aansprakelijkheden betrekking hebben. Denk hierbij aan hacking, verlies van data of cyberaanvallen.
  • Verzekeringsmarkten – de invloed van de belangrijke Amerikaanse verzekeringsmarkt en Londense beurs voor verzekeringen (Lloyd’s) is vaak een indicator voor de Europese verzekeringsmarkt. In deze markten vindt een stijging van de premies plaats, dus ook in Europa. Brexit versterkt deze trend.
  • Beurzen en rente – beleggingsrendementen en beurzen beïnvloeden de resultaten van verzekeraars. Door de grote reserves die verzekeraars moeten aanhouden, hebben beleggingsresultaten veel impact. De huidige schommelingen in de financiële markten verhogen het risico voor verzekeraars. Daarnaast zijn de rentevergoedingen op het aan te houden kapitaal in een negatieve return terechtgekomen.
  • Fusies – tot slot is het aantal aanbieders afgenomen door grote fusies tussen verzekeraars en heeft een verschuiving van commerciële prijsvorming naar technische prijsvorming plaatsgevonden door Solvency II.
  • IFRS17 – invoering van nieuwe richtlijnen voor het verwerken van verzekeringscontracten IFRS17 betekent een fundamentele wijziging in de waardering van verzekeringsverplichtingen. Dit heeft grote gevolgen voor de huidige financiële verslaglegging en bedrijfsvoering, maar ook voor onder meer pricing van verzekeringen, KPI’s, renumeratie en hedging beleid.

Maatregelen die u zelf kunt nemen

Om kosten- en risicostijgingen te beperken, zullen verzekeraars bepaalde eisen gaan stellen, maar kunt u als organisatie ook zelf maatregelen nemen en hiermee uw duurzame risicomanagementbeleid aantonen. Zo kunt u het onderwerp risicomanagement zichtbaar maken binnen uw organisatie en de verantwoordelijkheid hiervoor beleggen bij een persoon of team. Zij dienen een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) op te stellen en implementeren om vervolgens de financiële draagkracht en risicobereidheid van de organisatie te analyseren en bepalen. Hiermee krijgt u een beter inzicht in de risico’s en kunnen preventieve maatregelen op verschillende gebieden worden ingezet.

Maatregelen die verzekeraars nemen

Naast premiestijgingen, nemen verzekeraars diverse andere maatregelen in de verhardende markt. Dit betreft voornamelijk het beperken van tekenpercentages, dekkingen en invoeren van zogenaamde loss limits (plafond in de maximale vergoeding), maar ook een striktere vraag naar informatievoorziening. De beperking van dekking komt onder andere tot uiting in diverse clausules die verzekeraars ontwikkeld hebben. Deze worden per 1 januari 2021 op verschillende verzekeringen van toepassing verklaard. Hieronder vindt u enkele van deze nieuwe clausules.

Clausule Uitsluiting overdraagbare ziekten / epidemie / pandemie

Deze Clausule is opgesteld als gevolg van de COVID-19 pandemie en is van toepassing op de volgende verzekeringen: Brand-, CAR-, (Transport) Montage, Design & Construct-, Machinebreuk-, Computer- en Allriskverzekeringen.

Met deze Clausule biedt de verzekering geen dekking (meer) voor enig verlies, schade, aanspraak en kosten en vergoedingen die direct of indirect en geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van, voortvloeien uit of in verband staan met een overdraagbare ziekte die als epidemie of pandemie is uitgeroepen, alsmede elke angst ervoor of dreiging (feitelijk of als zodanig ervaren) ervan. Met een overdraagbare ziekte wordt bedoeld: iedere ziekte, aandoening, kwaal, infectie, staat of toestand die geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door enig direct of indirect contact met of blootstelling aan een virus, parasiet, bacterie of enige ziekteverwekkend middel van welke aard dan ook, ongeacht de wijze van overdracht, contact of blootstelling.

Clausule Uitsluiting Cyber risico’s

Deze Clausule is opgesteld als gevolg van de digitale ontwikkelingen en vele cyber claims en is van toepassing op de volgende verzekeringen: Brand-, CAR-, (Transport) Montage, Design & Construct-, Machinebreuk-, Computer- en Allriskverzekeringen
Met deze Clausule biedt de verzekering geen dekking (meer) voor de kosten in verband met het herkrijgen, beschermen, behouden, controleren, reconstrueren, herstellen of vervangen van elektronische gegevens die zijn verloren, vernietigd, beschadigd, gemanipuleerd, gehackt of anderszins in het bezit van onbevoegden geraakt, ongeacht de oorzaak daarvan of wie daarvoor verantwoordelijk is. Materiële schade, verlies of vernietiging die het gevolg hiervan is blijft met inachtneming van de overige bepalingen in de polisvoorwaarden gedekt

Clausule Zonnepanelen

Deze Clausule is opgesteld als gevolg van de vele brandschades die ontstaan door foutieve constructie van de zonnepanelen of het gebruik van onjuiste materialen en is van toepassing op alle Brandverzekeringen.

Met deze Clausule zijn zonnepaneleninstallaties, waaronder zonnepanelen, omvormer(s), kabels en groepenkast(en), uitsluitend verzekerd tegen brand, ontploffing, bliksem, lucht- en ruimtevaartuigen en dienen zij specifiek op de polis aangetekend te zijn. In verband met de zonnepaneleninstallaties zijn op de polis verschillende garanties van toepassing. Zo dienen zij bijvoorbeeld geïnspecteerd te zijn conform bepaalde richtlijnen en dienen de bij de keuring geconstateerde gebreken binnen 4 maanden hersteld te zijn. Tevens dient een constructieve toetsing door de constructeur van het dak “op locatie/in het werk” uitgevoerd te zijn. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Kröller Boom treedt graag met u in contact

De specialisten van Kröller Boom treden graag met u in contact om uw risicomanagementbeleid te ondersteunen. Wij gaan graag met u in overleg om de mogelijkheden voor eventuele maatregelen binnen uw organisatie en de door verzekeraars opgelegde clausules met u te bespreken


Dit artikel is geplaatst door Martine Deveneijns. Head of Organisation & Business Development

Wij veranderen risico in groei

Bedrijfscontinuïteit, zowel in juridisch, financieel als materieel opzicht, is essentieel voor groei. Maar de risico’s zijn voor elke organisatie anders. Kröller Boom verschaft u inzicht in de echte risico's voor uw organisatie en ontwikkelt oplossingen om deze af te dekken en beheersbaar te maken.

Lees verder