Human capital & corporate risk

Brexit: product aansprakelijkheidsrisico vergroot

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk officieel aan de Europese Unie laten weten dat zij de Europese Unie wenst te verlaten. Nu het scheidingsproces steeds meer in beeld komt, wordt steeds meer duidelijk over de toekomst, zo ook over de productaansprakelijkheid.

In dit artikel wordt gefocust op Nederlandse importeurs die vanuit het Verenigd Koninkrijk goederen importeren, aangezien voor hen de Brexit en daarmee de verandering op het gebied van productaansprakelijkheid grote gevolgen zal hebben.

Voor Nederlandse exporteurs die goederen exporteren zal ook veel veranderen, aangezien het Verenigd Koninkrijk na de Brexit niet langer gehouden is aan Europese regelgeving. Het Verenigd Koninkrijk zal eigen lokale wet- en regelgeving hieromtrent maken. Welke gevolgen dit voor de Nederlandse exporteur heeft, is op dit moment nog niet bekend.

Binnenimporteur of buitenimporteur?

Momenteel is het op juridisch vlak zo geregeld dat wanneer u een product uit het Verenigd Koninkrijk importeert in de Europese Unie, u een zogeheten binnenimporteur bent. Dit houdt in dat u binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte goederen tussen verschillende landen vervoerd. Juridisch gezien heeft dit als gevolg dat u wordt gezien als leverancier en dat valt niet onder het begrip producent in de zin van productaansprakelijkheid. Aangezien in beginsel enkel een producent aansprakelijk gesteld kan worden voor een gebrek aan een goed, kunt u de aansprakelijkheid doorverwijzen naar uw leverancier c.q. uw voorman in het Verenigd Koninkrijk.

Wanneer u goederen in Nederland importeert afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte, wordt u gezien als buitenimporteur en hiervoor gelden andere regels. Juridisch gezien vallen buitenimporteurs namelijk wel onder het begrip producent. Zoals weergegeven in artikel 6:187 BW wordt onder een producent verstaan:

  • De fabrikant van (een onderdeel van) een product;
  • De naamgever van een product;
  • De partij die het product invoert in de Europese Economische Ruimte.

Doordat het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de Brexit de Europese Economische Ruimte gaat verlaten, verandert u als importeur van goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk van binnenimporteur naar buitenimporteur. Dit heeft als gevolg dat uw positie in de aansprakelijkheidsketen verandert.

Wanneer uw positie vanwege de Brexit verschuift van binnenimporteur naar buitenimporteur, betekent dit dat u gelijk kan worden gesteld aan een producent en dus eindverantwoordelijke wordt in de zin van de productaansprakelijkheid.

Als eindverantwoordelijke dient u eventuele productaansprakelijkheidsclaims in behandeling te nemen en, wanneer aansprakelijkheid is aangetoond, de schade met de claimant te regelen. De enige mogelijkheid om uw kosten als gevolg van een productaansprakelijkheidsclaim te kunnen verhalen op uw partij in het Verenigd Koninkrijk, is wanneer dit in de handelscontracten is vastgelegd. Door middel van het opnemen van een vrijwaringsbeding of –clausule kunt u de financiële schade leggen bij de partij in het Verenigd Koninkrijk. Zonder een dergelijke clausule is dit helaas, wanneer de Brexit een feit is, niet meer mogelijk.

Conclusie

Wij adviseren voorafgaand aan de daadwerkelijke Brexit uw contractuele verhoudingen opnieuw te analyseren en eventuele aanpassingen te bespreken met uw handelspartijen. Het bespreken welke partij de risico’s van de productaansprakelijkheid regelt, voorkomt verwarring en discussies.

Met het oog op de verschuiving van risico’s is een nadere analyse van uw verzekeringen in het licht van de Brexit aan te bevelen. Vooral op het gebied van uw transport- en aansprakelijkheidsverzekering, kan de Brexit grote gevolgen hebben. Kröller Boom is u bij deze analyse graag van dienst en adviseert u graag met betrekking tot de opkomende veranderingen.

Wij veranderen risico in groei

Bedrijfscontinuïteit, zowel in juridisch, financieel als materieel opzicht, is essentieel voor groei. Maar de risico’s zijn voor elke organisatie anders. Kröller Boom verschaft u inzicht in de echte risico's voor uw organisatie en ontwikkelt oplossingen om deze af te dekken en beheersbaar te maken.

Lees verder