Human capital & corporate risk

Publicatie rekenfactoren Werkhervattingskas door het UWV; stijgende werkgeverspremies

In onze eerder post over de Juninota van het UWV namen wij al een voorschot op de stijgende werkgeverspremies. Woensdag 1 september heeft het UWV de rekenfactoren voor financiering van de WGA- en Ziektewet uitkeringen bekend gemaakt en helaas moeten we constateren dat onze voorspelling inderdaad zal uitkomen. De werkgeverspremies voor de WGA en de Ziektewet gaan, net als voorgaande jaren, omhoog.

Het officiële bericht van het UWV en de premienota vindt u hier.

Premies gaan omhoog

De gemiddelde WGA-premie stijgt in 2022 met 0,06 procentpunt naar 0,84%. De gemiddelde Ziektewet-premie gaat met 0,10 procentpunt omhoog en komt uit op 0,68%. Voor werkgevers betekent dit een stijging van de lasten, de premies worden immers door werkgevers betaald voor financiering van de Ziektewet en WGA uitkeringen. Deze stijging van de premie is het gevolg van het aantal toegenomen uitkeringen.

De premievaststelling voor 2022 is tot stand gekomen tijdens de coronacrisis. De ramingen die ten grondslag liggen aan de premievaststelling zijn onzekerder dan normaal, omdat nog niet duidelijk is wat de effecten van de coronacrisis zal zijn op de uitkeringen. UWV heeft zich bij de ramingen voornamelijk gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) 2021, dat het Centraal Planbureau (CPB) op 31 maart 2021 publiceerde.

Oorzaken

Naast de stijging in uitkeringen is bekend dat het UWV kampt met een oplopend te kort aan keuringsartsen, waardoor keuringen en herbeoordelingen van lopende uitkeringen vertraging oplopen. In afwachting van een keuring betaalt het UWV nu voorschotten. Recent heeft het UWV al besloten dat het stopt met het terugvorderen van onterecht verstrekte voorschotten. Heel nobel natuurlijk van het UWV en erg fijn voor de mensen die het betreft, maar de rekening gaat uiteindelijk naar de werkgevers, want die betalen de uitkeringen door middel van een hogere gedifferentieerde premie.

Publiek of privaat?

Werkgevers hebben de keuze om zich publiek of privaat te verzekeren voor de WGA en de Ziektewet. Mede gezien het grote tekort aan keuringscapaciteit bij het UWV zien we de premie voor de werkgevers jaarlijks stijgen. Hoewel werkgevers de keuze hebben zich privaat te verzekeren, en hiermee meer grip krijgen op de uitvoering en kosten, is nog een groot aantal werkgevers publiek verzekerd.

Wat is verstandig om te doen?

Werkgevers die nu nog publiek verzekerd zijn doen er goed gaan een overstap naar privaat verzekeren in heroverweging te nemen. De ontwikkelingen bij het UWV (oplopend tekort aan keuringsartsen) dragen er niet aan bij dat de premies op korte termijn stabiliseren. Ook de gevolgen op de uitkeringslasten als gevolg van de coronacrisis zijn nog hoogst onzeker. Verstandig is om zelf ‘in control’ te komen op lasten. Het eigenrisicodragerschap kan daarbij een uitstekend middel zijn.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze specialisten, zij staan u graag te woord.