Human capital & corporate risk

Stijging werkgeverslasten financiering Sociale Zekerheid

Het CBS heeft de voorlopige verzuimcijfers over het eerste kwartaal van 2020 gepubliceerd. Waarvoor werd gevreesd, is werkelijkheid geworden. Het verzuim in Nederland is met 5,2% in Q1 het hoogst gemeten verzuim in de afgelopen 17 jaar.

De verwachtingen zijn niet rooskleurig aangezien de vermoedelijk grote effecten van de coronacrisis nog niet zijn meegerekend. Niet alleen het langdurig herstel van coronapatiënten zelf, maar ook verzuim als gevolg van psychische klachten zal verder toenemen. Dit is te lezen in een onderzoek van het Trimbos instituut dat Trouw (op 8 mei jl.) heeft gepubliceerd. Ook zullen uitgestelde behandelingen als gevolg van de lock-down en de noodzakelijke prioritering in de gezondheidszorg ervoor zorgen dat het verzuim verder stijgt en langer duurt.

Hogere kosten voor de werkgever

Dit is slecht nieuws voor de werkgever, omdat deze op grond van wetgeving de rekening krijgt gepresenteerd. Het gaat hier niet alleen om de kosten van verplichte loondoorbetaling bij ziekte, maar ook om stijgende premies die de werkgever betaalt voor de financiering van Ziektewet- en WGA-uitkeringen. Ook zullen de kosten voor verzuimbegeleiding (intern en extern) stijgen al naar gelang het verzuim stijgt. De huidige situatie zal leiden tot stijging van de volgende kosten:

  • Kosten in verband met loondoorbetaling bij ziekte;
  • Indirecte verzuimkosten, zoals werkgeverspremies, kosten voor vervanging, etc.;
  • WGA-premies;
  • Ziektewetpremies;
  • Arbokosten en interne kosten verzuimbegeleiding;
  • Verzekeringspremies.

De werkelijke lasten van een zieke medewerker kosten de werkgever al snel 175% van de loonsom. TNO heeft een handige tool ontwikkeld waarmee snel een indicatie van de werkelijke verzuimkosten kan worden vastgesteld.

Kosten zijn beïnvloedbaar

Het goede nieuws is, dat de kosten die de werkgever betaalt grotendeels te beïnvloeden zijn. Niet alleen via grip te krijgen op verzuim, door bijvoorbeeld op preventie of interventies, maar ook door de juiste keuzes te maken qua risicofinanciering. Een nieuwe situatie, zoals die de afgelopen maanden is ontstaan, vraagt mogelijk om een andere aanpak als het gaat om financiering van de risico’s rondom Human Capital. Denk hierbij aan keuzes aangaande de financiering van WGA- en Ziektewetuitkeringen en het al dan niet verzekeren van verzuimkosten en verzuimbegeleiding. Een integrale aanpak is noodzakelijk om ‘in control’ te blijven op de kosten. Om straks goed voorbereid de budgetteringsrondes in te gaan, adviseren wij u om nu al te beginnen met een (her)overweging van uw integrale aanpak.

Ons risicoloos aanbod: ga voor zekerheid in 2021

Kröller Boom kan voor u in kaart brengen wat de kosten voor uw organisatie op dit moment zijn en op welke wijze deze zich vermoedelijk gaan ontwikkelen in het komende jaar. Wij brengen de kosten per rubriek in beeld, zodat duidelijk wordt waar meer focus moet komen te liggen en waar u invloed op kunt uitoefenen.

Deze quick scan bieden wij kosteloos en vrijblijvend aan en bevat niet alleen een overzicht van de huidige en toekomstige kosten; u ontvangt ook een advies over mogelijke te ondernemen acties. Graag nemen wij op korte termijn contact met u op om hierover verder van gedachten te wisselen en te bespreken welke informatie wij nodig hebben om de quick scan voor u te verzorgen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

Joost de Vente, Manager Corporate Wellness
E: J.devente@krollerboom.nl
M: 0651452635


Dit artikel is geplaatst door Joost de Vente. Manager Corporate Wellness - RCCM®

Heeft u grip op de financiële stromen van verzuim en arbeidsongeschiktheid?

Wij zorgen dat HR direct bijdraagt aan verbetering van het bedrijfsresultaat met een geïntegreerde aanpak van zorg- en inkomensverzekeringen.

Lees verder