Human capital & corporate risk

Zijn werkgevers onbewust onbekwaam als het gaat om financiering van Sociale Zekerheid?

De wereld is aan het veranderen. Als gevolg van technologische ontwikkelingen worden we steeds ouder. Mede hierdoor is Nederland aan het vergrijzen. De gevolgen zijn groot. Van zorgkosten die straks niet meer te financieren zijn tot aan een sociaal stelsel dat op de helling gaat. Grote risico’s dus voor werkgevers en werknemers. De overheid doet er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat het tij wordt gekeerd en streeft naar maximale arbeidsparticipatie.

Het gevolg van dit streven is dat ons sociaal stelsel inmiddels zo complex is geworden dat werkgevers door de bomen het bos niet meer zien. Met name het sociale verzekeringsstelsel is zo complex geworden dat de meeste werkgevers veel te veel betalen voor financiering van kosten in verband met verzuim en arbeidsongeschiktheid. Percentages van 10 tot 12% over de loonsom zijn geen uitzondering en dat is 5% meer dan strikt noodzakelijk!

Waar bestaan de totale kosten uit?

Dat werkgevers de eerste 2 jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte van de werknemers is inmiddels wel bekend. Ook weten we dat eventuele WGA en Ziekte-uitkeringen worden doorbelast aan de werkgever en dat het UWV een correctiefactor hanteert (lees: een malus toepast). Ook hebben werkgevers te maken met allerlei uitvoeringskosten.

Veel werkgevers zijn onbewust onbekwaam

Veel werkgevers weten niet hoe hoog hun totale kosten zijn en weten daardoor ook niet hoe deze kosten zich verhouden ten opzichte van branchegenoten. Op zich is dat niet vreemd omdat deze kosten onderdeel uitmaken van de totale personeelskosten en dus ‘verborgen’ zijn. Deze werkgevers weten dus ook niet dat er besparingsmogelijkheden zijn. Daardoor verdampt er een groot gedeelte aan het personeelsbudget aan kosten voor sociale zekerheid.

Natuurlijk is het niet zo dat werkgevers bewust budget laten verdampen want de meeste werkgevers hebben hun zaken ogenschijnlijk prima op orde. Het is het gebrek aan een integrale aanpak die ervoor zorgt dat er geen optimaal resultaat wordt behaald. Wat bedoelen we hier precies mee?

De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid bestaan uit een aantal componenten die zijn belegd bij de verschillende disciplines in de organisatie terwijl er een grote samenhang is tussen de onderwerpen onderling:

 • Verzuimkosten. Voor het verzuimbeleid is HR verantwoordelijk veelal ondersteund door een externe arbodienst.
 • Risicofinanciering. HR maakt over het algemeen geen vertaalslag van verzuim naar financiële gevolgen voor de werkgever. Finance is over het algemeen verantwoordelijk voor de wijze van risicofinanciering.
 • SV regelingen. Payroll checkt of er mogelijkheden zijn om premiekortingen te realiseren maar is geen specialist op dit gebied. Uit recent onderzoek is gebleken dat gemiddeld 2% van de loonsom aan subsidies kan worden verworven maar dat slechts 1,2% wordt benut.

Hoge kosten, groot risico

Doordat bij werkgevers de specialistische kennis veelal niet aanwezig is, komt een zorgvuldige en compliant uitvoering van de wettelijke verplichtingen onder druk te staan. Naast te hoge kosten brengt dit ook risico’s met zich mee zoals sancties, boetes en imago-schade.

Integrale aanpak – bundeling van materiedeskundigheid en slimme applicatie

Werkgevers hebben direct invloed op de kosten van verzuim-, Ziektewet-, WGA en SV-regelingen. Voorwaarde is wel dat er voldoende kennis en focus is op het onderwerp. Door de vele uitdagingen waar HR voor staat ontbreekt het vaak aan deze focus en kennis. Door te kiezen voor een integrale aanpak waarbij de organisatie wordt ondersteund door materiedeskundigen en realiseert de werkgever besparingen. De voordelen:

 • Volledig inzicht in de kosten en de risico’s;
 • Voldoen aan re-integratieverplichtingen;
 • Door correcte uitvoering van de SV-regelingen worden besparingen gerealiseerd;
 • Er is meer controle op verzuimkosten en WGA-instroom.

Hoe werkt het dan?

KB Health hanteert een geïntegreerde aanpak voor de uitvoering van de werkgeversverplichtingen rond sociale zekerheid. Hierdoor kunnen de kosten en risico’s van sociale zekerheid op efficiënte en compliant wijze beheerst worden.

KB Health maakt gebruik van:

 • Unieke verzuimaanpak met splitsing tussen case- en caremanagement en kort- en lang verzuim;
 • Best-practices voor een efficiënte uitvoering;
 • Unieke software HRControlNet voor compliant uitvoering;
 • ISAE 3402 type II en ISO 27001 gecertificeerde processen.

HRControlNet is het platform dat wordt ingezet om het proces te ondersteunen. Het zorgt door slimme koppelingen met verzekeraars en het UWV voor gegevensuitwisseling zodat alle data op 1 plek aanwezig is. Hierdoor ontstaat inzicht en worden foutkansen uitgesloten. HRControNet levert managementinformatie die helpt om structureel ‘in control’ te blijven op de kosten in verband met sociale zekerheid.

Het ultieme doel

Een eigentijdse aanpak die aansluit op de huidige ontwikkelingen. Een werkgever die volledig ‘in control’ is op de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid en ook nog eens het maximale resultaat bereikt met benutting van SV regelingen. Een HR afdeling die zich volledig kan focussen op de duurzame inzetbaarheid van de werknemers ‘at work’ en ‘at risk’.

Deze situatie wordt bereikt door te kiezen voor de integrale aanpak zoals hierboven beschreven; KB Health.

De eerste stap naar volledige controle op uw kosten en compliance?

Weet u waar u met uw organisatie staat? Hoe verhouden de kosten van uw organisatie zich ten opzichte van uw concurrenten? Hoe is de uitvoering bij uw organisatie geregeld? Wat zijn de kosten van de uitvoering? Loopt de organisatie risico’s? Kröller Boom maakt het graag voor u inzichtelijk. Neem contact op met Joost de Vente RCMC® indien u inzicht wilt in uw situatie.


Dit artikel is geplaatst door Joost de Vente. Manager Corporate Wellness - RCCM®