Human capital & corporate risk

Help, het minimum loon stijgt! En dan dus ook…

De bedragen en tarieven 2023 druppelen binnen. Prominent hierin is de stijging van het minimumloon: 10,15%. Deze stijging resulteert in hogere sociale uitkeringsbedragen. Dit is positief voor uitkeringsgerechtigden. Maar, de stijging van het minimumloon heeft ook andere, wellicht voor u minder zichtbare effecten. We informeren u via deze nieuwsbrief.

Stijging franchisebedragen pensioen

Door de stijging van het minimumloon stijgen ook de franchisebedragen die binnen pensioenregelingen worden aangehouden. In het navolgende schema de meest toegepaste franchisebedragen:

20222023
€ 14.802€ 16.322
€ 15.859€ 17.488

Een hogere franchise heeft een aantal effecten:

  • Het gedeelte van het salaris waarover geen ouderdomspensioen mag worden opgebouwd, stijgt. Een hogere franchise heeft dus een negatieve impact op de opbouw van ouderdomspensioen.
  • Het gedeelte van het salaris waarover geen nabestaandenpensioen mag worden verzekerd, stijgt. Een hogere franchise heeft dus een negatieve impact op de hoogte van het verzekerde partner- en wezenpensioen.
  • Bij beschikbare premieregelingen is de werkgevers- en werknemersbijdrage veelal uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris (lees: vast salaris) verminderd met de franchise. Indien het vaste salaris minder stijgt dan de franchise, dan zal sprake zijn van een lagere werkgevers- en werknemersbijdrage. Een lagere werknemersbijdrage leidt tot een hoger netto besteedbaar inkomen op maandbasis, dat is fijn, maar óók tot een lagere pensioeninleg.
  • Wellicht ten overvloede: de bovengenoemde effecten zijn natuurlijk mede afhankelijk van de hoogte van de (eventuele) stijging van het (pensioengevende) salaris per 01-01-2023.

Stijging AOW-uitkering

Alhoewel we steeds ouder moeten worden, willen we in aanmerking komen voor een AOW-uitkering, stijgt de AOW-uitkering fors:

Burgerlijke staat20222023
Gehuwd/ samenwonend€ 11.546 bruto per jaar€ 12.301 bruto per jaar
Alleenstaand€ 16.851 bruto per jaar€ 18.031 bruto per jaar

In combinatie met de indexatie van het ouderdomspensioen zoals door de meeste pensioenfondsen recent toegepast, mogen de gepensioneerden op een hoger oudedagsinkomen rekenen.

Stijging maximum pensioengevend salaris

Wellicht niet voor iedereen relevant, maar ook de stijging van het maximum pensioengevend salaris is aanzienlijk en heeft impact.

20222023
€ 114.866 bruto per jaar€ 128.810 bruto per jaar

Voor de hoger gesalarieerden is sprake van meer ruimte voor de opbouw van ouderdomspensioen en het verzekeren van nabestaandenpensioen. Nota bene: deze stijging maakt het nadelige impact van de stijging van de franchise meer dan goed!

Houd u rekening met hogere werkgeverslasten.

En vergeet niet dat in lijn met dit hogere maximum pensioengevend salaris de ‘Netto pensioenregeling’ moet worden aangepast.

Stijging maximum dagloon

Ook dit bedrag stijgt aanzienlijk:

20222022
€ 59.706 bruto per jaar€ 66.956 bruto per jaar

De stijging heeft de volgende impact:

  • Houd u rekening met hogere lasten werknemersverzekeringen.
  • Medewerkers zullen langer blijven deelnemen aan de WGA-hiaatverzekering en minder snel in aanmerking komen voor deelname aan de WIA-excedentverzekering.
  • En van bepaalde bestaande deelnemers aan de WIA-excedentverzekering zal het de deelname aan de WIA-excedentverzekering eindigen; zij zullen ’terugvallen’ op louter de WGA-hiaatverzekering. Nota bene: het eindigen van deelname aan de WIA-excedentverzekering zal waarschijnlijk gepaard gaan met de bekende ‘stopbrief’ van de betrokken verzekeraar. Voorkom allerlei vragen van uw werknemers en informeer hen tijdig.

En wat doet het tarief Inkomstenbelasting?

De overheid wil werken meer lonend maken, onder meer door aanpassing van de eerste belastingschijf én het bijbehorende tarief inkomstenbelasting:

20222023
1e schijf€ 69.398 bruto per jaar€ 73.701 bruto per jaar
tarief37,07%36,93%

Impact op de salarisstrook

En wat is de impact op de salarisstrook van de medewerker van dit alles? We gaan het in januari meemaken.


Dit artikel is geplaatst door Marcel van Pinxteren. Manager Human Capital