Human capital & corporate risk

Privacy statement

Kröller Boom Assurantiën B.V. 

Update 25 mei 2018

Kröller Boom is van mening dat privacy en in het bijzonder gegevensbescherming de hoogste prioriteit verdient. In deze verklaring geven wij graag nadere toelichting op de wijze waarmee wij met persoonsgegevens omgaan en hoe deze beveiligd zijn.

Kröller Boom kan voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens, in het kader van onder andere de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming,en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, gezien worden als Verantwoordelijke c.q. Verwerkingsverantwoordelijke. Het bedrijfsdoel van Kröller Boom is namelijk het adviseren omtrent verzekeringsoplossingen voor risico’s en het verwerken van persoonsgegevens vloeit daaruit voort; de verwerking van persoonsgegevens is geen doel op zich voor Kröller Boom. Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van haar dienstverlening, bepaalt Kröller Boom volledig zelfstandig de doelen van verwerking en de middelen die daarvoor worden ingezet. Kröller Boom sluit zich hiermee aan bij het circulaire van het Verbond van Verzekeraars omtrent de posities van Aanbieders en Adviseurs/Bemiddelaars in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Kröller Boom heeft als Verwerkingsverantwoordelijke een privacy beleid opgesteld waarin  wordt beschreven dat uiterst zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Kröller Boom verwerkt de gegevens met als doel het aangaan, uitvoeren en servicen van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, voor statistische analyses, voor het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector.

Kröller Boom heeft alle toepasselijke technische, fysieke, administratieve en organisatorische maatregelen genomen tegen diefstal, ongeautoriseerde of onwettige verkrijging, toegang, verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging, wijziging of schade van de gegevens en houdt deze maatregelen in stand zoals wettelijk is voorgeschreven. Deze maatregelen stelt Kröller Boom ook als eis bij het aangaan en onderhouden van de samenwerking met derden.

Aangezien zowel u als Kröller Boom Verwerkingverantwoordelijken zijn, is het aangaan van een Verwerkersovereenkomst niet mogelijk en wettelijk niet nodig. Omdat wij beiden wel gezien kunnen worden als Ketenpartners is er belang bij een goede onderlinge communicatie met betrekking tot de persoonsgegevens. Derhalve hebben wij specifieke richtlijnen in onze bedrijfsvoering geïmplementeerd op welke wijze wij u informeren in het geval dat er sprake is van een vermoeden van een datalek. Zo wordt u terstond door uw contactpersoon of onze directie geïnformeerd over dit vermoeden en wordt u gedurende de eerste 72 uur meerdere malen op de hoogte gebracht van het verdere onderzoek naar de mogelijke datalek.

Wij gaan ervan uit u middels deze verklaring aanvullend te hebben geïnformeerd over de positie van Kröller Boom en uzelf in het kader van de wetgeving op het gebeid van gegevensbescherming.

In het geval dat u nog vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze verklaring kunt u contact opnemen met uw Kröller Boom contactpersoon, via telefoonnummer 033 750 5000 of per e-mail: info@krollerboom.nl