Human capital & corporate risk

Risico van onderverzekering vergroot door inflatie en economische omstandigheden

Inmiddels ervaren vele bedrijven de effecten van de hoogste inflatie sinds lange tijd. Door deze nieuwe realiteit is het voor bedrijven van groot belang om de verzekerde waarden en polisvoorwaarden te controleren of het verzekeringsprogramma nog voldoet aan deze gewijzigde omstandigheden.

Inflatie raakt alle bedrijven

Grote prijsstijgingen over de hele wereld beïnvloeden de waarde van de activa, terwijl leveringstekorten en –vertragingen de herbouwtermijn verlengen door moeizame levering van grondstoffen en daarmee de potentiële kosten bij een operationele stilstand verhogen. De impact van de inflatie varieert per sector, geografische ligging en uiteindelijk per specifiek bedrijf. Een reeks van factoren heeft gevolgen voor de  bedrijven.

Denk hierbij aan de aanhoudende effecten van de COVID-19-pandemie, de Rusland-Oekraïne-crisis, de sterke stijging van de olie- en gasprijzen in Europa en natuurrampen. Dit zorgt voor een stijging van de waarden van de activa en draagt bij aan:

  • Verstoringen in het afnemers- en toeleveranciers risico
  • Stijging van de grondstofprijzen
  • Stijging van arbeidskosten en beperking van beschikbaarheid
  • Hogere productiekosten
  • Stijging in de kosten van het eindproduct
  • Instabiliteit van de wisselkoers.

Omdat de kosten en tijd voor herbouw en herstel na een verlies toenemen, zijn verzekeraars steeds strikter op het adequaat houden van verzekerde sommen. Verzekeraars verwachten van verzekerden dat zij betrouwbare verzekerde waarden opgeven en dat zij dit doen met behulp van zorgvuldige methoden, zoals een vaste taxatie door een erkend taxateur.

Mogelijke consequenties van onderverzekering

Onderverzekering treedt meestal op wanneer de actuele waarden van activa, zoals gebouwen, bedrijfsuitrusting, inventaris en de goederen, wijzigen en waarbij de verzekerde waarden niet conform deze verhogingen worden bijgesteld. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben, zoals schadevergoedingslimieten en ontoereikende verzekerde limieten

Als de waarde van de activa stijgt, maar de verzekerde waarden en/of limieten niet op de juiste wijze worden verhoogd, loopt u als organisatie een risico dat er geen volledige schadeloosstelling volgt in het geval van schade.

Materiële en bedrijfsschade – toepassing van onderverzekeringsclausules

Als de waarden van de materiële belangen, zoals gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris en goederen en/of bedrijfsschade zijn gestegen, maar u de bijgewerkte waarden nog niet heeft aangepast dan loopt u het risico op onderverzekering. Bij het overgrote deel van de verzekeraars zijn onderverzekeringsclausules van toepassing. Deze clausules stellen verzekeraars in staat om een claim proportioneel te verminderen.

In het geval van onderverzekering zal de verzekeraar het bedrag dat hij verplicht is te betalen evenredig verlagen op basis van het verschil tussen de verzekerde waarde en de werkelijke waarde van de verloren activa.

Bedrijfsschade en een passende uitkeringstermijn

Bedrijfsschadedekkingen bevatten een maximale uitkeringstermijn. Dit is de maximale termijn waarover verzekeraars de bedrijfsschade vergoeden na een verzekerde gebeurtenis. Deze is meestal ingesteld op 12, 18, 24 of 36 maanden na de schadedatum.

Het gevolg van het niet tijdig kunnen herbouwen en/of herstellen van beschadigde activa vóór het verstrijken van de verzekerde uitkeringstermijn voor bedrijfsschade, kan leiden tot onverzekerde extra kosten en verlies van bruto winst. Een uitkeringstermijn van 12 maanden is mogelijk niet meer voldoende in de huidige situatie. Het kan voorkomen dat de herbouw en/of herstel nog niet is aangevangen, terwijl de uitkeringstermijn (bijna) verstreken is. Denk hierbij aan het niet tijdig kunnen verkrijgen van bouwmaterialen en beperktere arbeidsbeschikbaarheid.

Het is daarom van groot belang de verzekerde uitkeringstermijn te toetsen aan de gewijzigde omstandigheden en, waar nodig, een langere uitkeringstermijn termijn aan te vragen.


Dit artikel is geplaatst door Niek Post. Commercieel Directeur

Krachtig risicomanagement, gezonde arbeidsrelaties en substantiële kostenreducties

Lees verder